.....

Biệt Thư Đơn Lập

Đơn Lập A3.3

Đang cập nhật

Đơn Lập A3.3

Đang cập nhật

Đơn Lập A3.1-A3.2
Diện Tích Khuôn Viên 406 m²
Tổng Diện Tích Sàn 557,05 m²
– Diện Tích Sàn 1 155,55 m²
– Diện Tích Sàn 2 134 m²
– Diện Tích Sàn 3 134 m²
Diện Tích Mái & Ô Văng 133,5 m²
Mật Độ Xây Dựng 38%
Hệ Số Sử Dụng Đất 1,04
Đơn Lập A2
Diện Tích Khuôn Viên 388,60 m²
Tổng Diện Tích Sàn 554,5 m²
– Diện Tích Sàn 1 135 m²
– Diện Tích Sàn 2 155 m²
– Diện Tích Sàn 3 132 m²
Diện Tích Mái & Ô Văng 132,5 m²
Mật Độ Xây Dựng 40%
Hệ Số Sử Dụng Đất 1,09