.....
Song Lập B1.2

Đang cập nhật

Song Lập B1.2

Đang cập nhật

Song Lập B2.3

Đang cập nhật

Song Lập B2.2
Diện Tích Khuôn Viên 200 m²
Tổng Diện Tích Sàn 440,79 m²
– Diện Tích Sàn 1 102,09 m²
– Diện Tích Sàn 2 97,6 m²
– Diện Tích Sàn 3 98 m²
Diện Tích Mái & Ô Văng 143,1 m²
Mật Độ Xây Dựng 53%
Hệ Số Sử Dụng Đất 1,49
Song Lập B2.1

Đang cập nhật

Song Lập B1.2

Đang cập nhật

Song Lập B1.1
Diện Tích Khuôn Viên 187,5 m²
Tổng Diện Tích Sàn 422,9 m²
– Diện Tích Sàn 1 96,8 m²
– Diện Tích Sàn 2 92 m²
– Diện Tích Sàn 3 99,1 m²
Diện Tích Mái & Ô Văng 135 m²
Mật Độ Xây Dựng 55%
Hệ Số Sử Dụng Đất 1,54