.....
Nhà Phố D2-3
Diện Tích Khuôn Viên 100 m²
Tổng Diện Tích Sàn 344,1 m²
– Diện Tích Sàn 1 77,5 m²
– Diện Tích Sàn 2 40,7 m²
– Diện Tích Sàn 3 78,15 m²
– Diện Tích Sàn 4 78,15 m²
Diện Tích Mái & Ô Văng 69,6 m²
Mật Độ Xây Dựng 78%
Hệ Số Sử Dụng Đất 2,75
Nhà Phố D1-1B

Đang cập nhật

Nhà Phố D2-1

Đang cập nhật

Nhà Phố D1-3

Đang cập nhật

Nhà Phố D1-2
Diện Tích Khuôn Viên 147,54 m²
Tổng Diện Tích Sàn 539,21 m²
– Diện Tích Sàn 1 97,7 m²
– Diện Tích Sàn 2 113,07 m²
– Diện Tích Sàn 3 113,22 m²
– Diện Tích Sàn 4 113,22 m²
Diện Tích Mái & Ô Văng 102 m²
Mật Độ Xây Dựng 77%
Hệ Số Sử Dụng Đất 2,69
Nhà Phố D1-1B

Đang cập nhật

Nhà Phố D1-1A

Đang cập nhật